9- فناوری‌های صنعت پویانمایی
1_287_21_COVER-1.png
 • نام کتاب - گزارش : 9- فناوری‌های صنعت پویانمایی
 • تاریخ چاپ : 1396
 • نویسندگان : سید امیر آقایی ،سیدحسین حسینی و شهداد اسحاقپور
 • ناشر : دانش بنیان فناور
 • تعداد صفحات : 74
 • فهرست :
 • 1- مفاهیم و کلیات 

  2- درخت فناوری صنعت پویانمایی

  3- جمع بندی

  4- منابع و مآخذ

 • مقدمه :
 • با گسترش فضای رقابتی و جهانیشدن بازارها، تسلط بر فناوری در هر صنعتی، عامل مهمی در موفقیت محسوب می شود. یکی از اولین ملزومات تسلط بر فناوری، شناخت حوزه های مختل  فناوری است. ابزارهای مختلفی به منظور شناسایی فناوری استفاده میشود که یکی از آنها درخت فناوری است. درخت فناوری نمای کلی از فناوری ها، مهارت ها و دانش هایی را نشان می دهد که منجر به تولید ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش یک صنعت خواهد شد.  از این رو از درخت فناوری به منظور شناسایی حوزه های مختلف فناوری در یک صنعت استفاده می شود.

  در این کتاب تلاش شده تا فناوری ها و مهارت هایی که در صنعت پویانمایی استفاده می شود، مورد بررسی قرار گیرد. البته این نکته مهم است که پیشرفت فناوری بسیار سریع بوده و عملاً نمیتوان در یک بررسی مدعی شد که تمام حوزه ها پوشش داده شده است، چراکه در بعضی موارد حتی در طول یک ماه، فناوری و مهارت های جدیدی ابداع میشود. لذا سعی بر این بوده که تا با در نظر گرفتن زنجیره ارزش صنعت پویانمایی و بر اساس فعالیت های اصلی، شناسایی فناوری ها و مهارت ها صورت گیرد.  در مسیر تدوین این کتاب ابتدا انجام مطالعات پشتیبان جهت حصول شناخت اولیه از صنعت پویانمایی انجام شد.  از جمله منابع استفاده شده می توان به کتب مرجع نگارش شده در حوزه ی پویانمایی، مقالات و پژوهش های پیشین این حوزه و نتایج احصاء شده از انجام مطالعات سند راهبردی صنعت پویانمایی کشور اشاره نمود.

  در فصل اول این کتاب اشاره ای به متدولوژی ترسیم درخت فناوری و انواع آن صورت گرفته و در فصل دوم آن، بر اساس فعالیت های اصلی زنجیره ارزش، فناور ی ها و تکنولوژی هایی که در حوزه های مختلف صنعت پویانمایی وجود دارد، شرح داده شده است.

  در فصل سوم، جمع بندی مباحث جهت معرفی نهایی درخت فناوری های صنعت پویانمایی ارائه شده است.  بر اساس نتایج به دست آمده، درخت فناوری و شاخه های مختلف آن تشریح شده که شامل بخش های زیر است:

  ۱ .۱ فناوری های پیش تولید پویانمایی

   دانش و مهار تهای مدیریتی

   دانش و مهارت امکان سنجی و نیازسنجی

   دانش و مهارت طراحی مفهومی و ایده پردازی

  ۲ .۲ فناوری های تولید پویانمایی

   دانش و مهارت های مدیریتی پویانمایی

   پویانمایی استا پموشن

   پویانمایی دوبعدی و کات اوت

  پویانمایی سه بعدی

  پویانمایی جلوه های بصری ویژه

  ۳ .۳ فناوری های پس تولید پویانمایی

   فناوری های بصری پویانمایی

   فناوری های سمعی پویانمایی

  ۴ .۴ فناوری های نشر، توزیع، بازاریابی و تبلیغات پویانمایی

   مهارت مدیریت نشر و توزیع

  دانش فنی ایجاد شبکه های توزیع فیزیکی

   دانش فنی ایجاد و استفاده از شبکه های توزیع دیجیتال

  ۵ .۵ فناو ی های اکران

   تلویزیون

   اکران برخط

   سینما

   

   

 • دانلود :