11- صنعت پویانمایی ایران در اسناد بالادستی
cover-3.png
 • نام کتاب - گزارش : 11- صنعت پویانمایی ایران در اسناد بالادستی
 • تاریخ چاپ : 1396
 • نویسندگان : احمدرضا حسینقلی نوری، سیدحسین حسینی، سید امیر آقایی و شهداد اسحاقپور
 • ناشر : دانش بنیان فناور
 • تعداد صفحات : 58
 • فهرست :
 • 1- سند ملی نوآوری صنایع و محصولات فرهنگی و فناوری های نرم

  2- سند راهبردی توسعه ی فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

  3- سند راهبردی نقشه ی جامع علمی کشور

  4- سیاست های کلی نظام در بخش اقتصاد مقاومتی

  5- سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه ی کشور

  6- برنامه ی پنجم توسعه ی کشور

  7- سیاست های کلی نظام در بخش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی

  8- سیاست های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (فتا)

  9- سیاست های کلی نظام در بخش صنعت

  10- سیاست های کلی نظام در بخش رشد و توسعه ی علمي و تحقیقاتي کشور

  11- سیاست های کلی نظام در بخش تشو یق سرما یه گذاري

  12- سیاست های کلی نظام در بخش شبكه هاي اطلاع رساني رایانه ای

  13- سند چشمانداز  1404

  14-جمع بندی بررسی و تحلیل اسناد بالادستی مرتبط با صنعت پویانمایی

 • مقدمه :
 • صنعت پویانمایی به دلیل سودآوری و تأثیرگذاری فرهنگ مورد توجه سیاستگذاران فرهنگی قرار گرفته است.  از این رو، سیاستگذاران فرهنگی کشورهای مختلف ضمن آگاهی از پتانسیل های اقتصادی و فرهنگی، نوعی نگاه راهبردی نسبت به این صنعت داشته اند و همواره در جهت توسعه و افزایش رقابت پذیری آن تلاش کرده اند و راهبردهای توسعه ای را در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات پویانمایی در دستور کار قرار داده اند.

  تدوین این راهبردها مستلزم درنظر گرفتن منافع ملی و هماهنگی با سایر سیاست های توسعه ی فرهنگی و اقتصادی کشور است. بر این اساس، بررسی هماهنگی اسناد بالادستی و تبیین اهداف و روی ردهای کلان ملی به عنوان مهمترین منبع جهت تدوین راهبردها در نظر گرفته می شود. شایان ذکر است که اسناد بالادستی به عنوان راهنمایی برای صنایع فرابخشی در کشورهای توسعه داده شده است. اسناد بالادستی اسنادی هستند که با نگاه ملی، روی چشماندازهای کشور را مشخص می نمایند. به همین دلیل در این کتاب، به عنوان مطالعات پشتیبان سند راهبردی پویانمایی کشور، اسناد بالادستی کشور که با صنعت پویانمایی مرتبط است، مورد بررسی قرار گرفته است.

  در این راستا از جمله مهم ترین و مرتبط ترین اسناد بالادستی در این حوزه پیش نویس سند ملی نوآوری صنایع و محصولات فرهنگی و فناوری های نرم که در زمان انتشار کتاب، سند مذکور در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در شورا ی عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است. به غیر از سند مذکور، مابقی اسناد به طور خاص به مقوله ی صنایع سرگرمی و فرهنگی نپرداخته است، به همین دلیل در این کتاب تلاش شده تا تمامی اسناد مرتبط با این حوزه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و نکات و خطوط راهنما به منظور تدوین راهبردهای توسعه ی صنعت پویانمایی کشور استنباط شود.

 • دانلود :