12- وضع موجود صنعت پویانمایی ایران
cover-4.png
 • نام کتاب - گزارش : 12- وضع موجود صنعت پویانمایی ایران
 • تاریخ چاپ : 1396
 • نویسندگان : سیدحسین حسینی، سید امیر آقایی، شهداد اسحاقپور و احمدرضا حسینقلی نوری
 • ناشر : دانش بنیان فناور
 • تعداد صفحات : 36
 • فهرست :
 • 1-  مفاهیم و کلیات

  2-  زنجیره ارزش صنعت پویانمایی

  3-  تحلیل و جمع بندی

  4-  منابع و مآخذ

 • مقدمه :
 • از مهم ترین ملزومات تدوین راهبردهای توسعه ی صنعت، شناخت ساختار زنجیره ارزش صنعت است. زنجیره ارزش صنعت پویانمایی شامل مجموعه فعالیت هایی است که مواد اولیه با هنر و مهارت ترکیب شده و در هر مرحله، ارزشی به محصول پویانمایی نسبت به مرحله ی قبل اضافه میشود.

  هدف از نگارش این کتاب، شناسایی فعالیت های اصلی و پشتیبان صنعت پویانمایی در ساختارزنجیره ارزش صنعت است. فعالیت های اصلی فعالیت هایی هستند که به طور مستقیم مراحل تولید یک محصول پویانمایی را تشکیل می دهند. به منظور اجرای مناسب هر یک از فعالیت های اصلی، زیرساخت ها و بسترها باید فراهم باشد که به آن، فعالیت های پشتیبان گفته می شود.  شیوه ی قرارگیری و ترتیب توالی این فعالیت ها، تشکیل دهنده ی زنجیره ارزش صنعت است. چنان چه هدف داشتن صنعتی پویا، خلاق، سودآور و رقابت پذیر باشد، باید اولا کلیه ی فعالیت ها و حلقه های ارزش در امتداد زنجیره ارزش اجرا شود و ثانیا کمیت و کیفیت انجام هر یک از فعالیت ها دارای شرایط قابل قبول و مناسبی باشد.

  لذا، به منظور آشنایی بیشتر با چگونگی تولید محصولات پویانمایی و همچنین شناسایی خلأها و چالش های صنعت پویا نمایی کشور در هر یک از فعالیت ها، زنجیره ارزش صنعت پویا نمایی به عنوان یکی از بخش های مطالعات پشتیبان سند راهبردی صنعت پویا نمایی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

  در فصل اول کتاب، مختصری از مبانی زنجیره ارزش ارائه شده است.  در فصل دوم، فعالیت های اصلی و پشتیبان صنعت پویا نمایی معرفی شده و در فصل سوم وضعیت فعلی و فاصله ی صنعت پویا نمایی کشور با وضع مطلوب در هر یک از فعالیت ها و حلقه های زنجیره ارزش تبیین شده است.

  به دلیل نبود بانک های اطلاعاتی و آماری مناسب در حوزه ی پویا نمایی، به منظور شناسایی چالش ها و خلأها، پرسش نامه ای تهیه و از نظر خبرگان استفاده شده است.  در انتخاب خبرگان تلاش شد تا طیف مناسبی از تمامی تخصص ها و حرفه های صنعت مورد توجه قرار گیرد. 

 • دانلود :